Vicarius e-Kancelaria - Rejestracja użytkownika do usługi e-porada

 
Rodzaj klienta:
Nazwa klienta:
NIP:
Pesel:
Imię klienta:
Nazwisko klienta:
Kod pocztowy-
Miejscowość:
Ulica i nr lok.:
E-mail:
Tel.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię w celu świadczenia pomocy prawnej, zgodnie z przepisami regulującymi wykonywanie zawodu radcy prawnego lub adwokata albo pomocy w sprawach własności przemysłowej wykonywanej przez rzecznika patentowego. Oświadczam, że wiadomy jest mi cel, dla którego dane zostają zgromadzone przez Kancelarię oraz, że swoje dane podaję dobrowolnie. Jestem świadom/y/a przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.